• Grupa
     BSA

Plan ciągłości działania

Niezdefiniowane nagle występujące sytuacje kryzysowe, na które nie mamy wariantów postępowania, nie jesteśmy bądź nie byliśmy przygotowani - najczęściej wywołują uzasadnione obawy co do szans kontynuowania pracy przedsiębiorstwa.


Nadrzędnym celem zapewnienia właściwego bezpieczeństwa i ochrony w organizacji jest utrzymanie zdolności do reagowania i odtwarzania działania w przypadku wystąpienia zagrożeń, w tym przede wszystkim ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz majątku przed bezprawnymi działaniami.


To także rozwiązania służące ochronie organizacji przed skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, awarii technicznych czy zdarzeń prawnych, politycznych w otoczeniu organizacji.


W konsekwencji przekłada się to wszystko na ekonomiczną zdolność przetrwania organizacji
w otoczeniu.

Zarządzanie ciągłością działania (ang. BCM - Business Continuity Management) to zbiór procedur, instrukcji według których organizacja zarządza działaniami w swojej aktywności, a ich celem jest zapewnienie klientom, dostawcom i regulatorom dostępności krytycznych procesów biznesowych
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.


Zarządzanie ciągłością działania nie jest procesem realizowanym tylko w czasie wystąpienia nagłego zdarzenia powodującego zachwianie prawidłowego działania przedsiębiorstwa, lecz odnosi się do czynności wykonywanych codziennie. Jego celem jest ograniczanie ryzyka wystąpienia incydentów
i sytuacji awaryjnych oraz utrzymywaniu gotowości do natychmiastowej reakcji, gdyby takowa zaistniała. Zagadnienia te pozostają w ścisłym związku z identyfikacją zagrożeń wewnętrznych, w tym procesowych, oraz zewnętrznych wpływów na organizację definiując ryzyko. Sam proces związany z analizą i oceną mogących zaistnieć ryzyk musi być zarządzany i nadzorowany w celu ustalenia wytycznych związanych z zabezpieczaniem organizacji przed skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych, a przede wszystkim ustalenia scenariuszy i  wytycznych postępowania w sytuacjach nagłych dla zapewniania ciągłości działania organizacji.


Działanie takie jest sensowne tylko w kontekście ustalonych zagrożeń i przeprowadzonej w sposób prawidłowy realnej analizy ryzyka.

BSA świadczy usługę w zakresie organizacji i implementacji komplementarnego systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji  obejmującego:

 1. Szkolenia dla Zarządu organizacji.
 2. Szkolenia dla osób zarządzających ciągłością działania i zespołów reagowania kryzysowego (CMT ? Crisis Managment Team).
 3. Szkolenia dla pracowników, dostawców organizacji.
 4. Audyty zewnętrzne dostawców i odbiorców pod kątem ich wpływu na organizację i zdolność do zachowania ciągłości działania organizacji.
 5. Politykę Zarządzania Ciągłością Działania.
 6. Strategię Ciągłości Działania.
 7. Analizę wpływu na organizację, klientów, dostawców, kluczowe procesy - (BIA - Business Impact Analysys).
 8. Analiza Ryzyka ? (RA ? Risk Analysys).
 9. Plan Minimalizacji Ryzyk ? (RMP ? Risk Minimalize Plan).
 10. Plany Reagowania (BCP ? Business Continuity Plan).
 11. Plany odtwarzania zdolności do działania (BRP ? Business Recovery Plan).
 12. Budowa scenariuszy treningowych i prowadzenie okresowo treningów w zakresie zdolności organizacji do zachowania ciągłości działania i weryfikacji poprawności przyjętych rozwiązań systemowych w tym zakresie w organizacji.