• Grupa
     BSA

Reagowanie Kryzysowe

W praktyce ekspertów BSA dostrzegamy rosnący trend w dokonywaniu różnorodnych form ?ataku? na przedsiębiorców.
Skutki tych czynów bywają często bardzo dotkliwe dla naszych Klientów, niekiedy występujące w ich następstwie konsekwencje są dla firmy katastrofalne.

Często notowane formy takich zachowań (niejednokrotnie mające charakter przestępczy) przybierać mogą następujący obraz:

 1. Popełnienie przestępstwa na szkodę firmy mającego istotny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa.
 2. Anomia pracownicza będąca w następstwie powodem strat finansowych lub wizerunkowych, a także powodująca konsekwencje w obszarze HR.
 3. Mobbing pracowniczy wpływający na wizerunek firmy oraz negatywne reakcje w obszarze HR.
 4. Zdarzenia losowe z udziałem kluczowych dla organizacji osób (wypadki, nieplanowane długie przerwy w podróżach, niemożność stawiennictwa w pracy) .
 5. Zdarzenia losowe wewnątrz przedsiębiorstwa mające wpływ na funkcjonowanie organizacji,
  w tym wizerunek przedsiębiorstwa oraz przyszłe roszczenia odszkodowawcze (wypadki przy pracy, szkody majątkowe np. pożary, skutki klęsk żywiołowych lub przerw w dostawie mediów etc.)

Prócz wyżej wymienionych, bardzo częstą i charakterystyczną, a przy tym groźną w skutkach formą ataku na przedsiębiorstwo, jest chęć spowodowania uszczerbku dla dobrego imienia (marki) firmy z towarzyszącymi jednocześnie temu zjawisku próbami dokonania przestępstwa na szkodę firmy naszego Klienta:

Dla przykładu podajmy:

 1. ?znajdowanie? przez Konsumentów w opakowaniach lub wnętrzu produktów spożywczych naszych Klientów owadów, pasożytów etc.
 2. ?znajdowanie? w produktach naszych Klientów substancji szkodliwych np. kwasu lub bakterii chorobotwórczych w butelce wody, znajdowanie niebezpiecznych elementów (szkło, metal) w produktach spożywczych,
 3. nadawanie produktom naszych Klientów nieprawdziwych wad lub cech uniemożliwiających korzystanie z tych produktów bądź mogących narazić na uszczerbek na zdrowiu,
 4. wywoływanie skutków zdrowotnych poprzez złe użytkowanie produktów naszych Klientów, mimo że te posiadają wszelkie wymagane atesty, np. aplikowanie sobie podskórnie kremów do pielęgnacji skóry twarzy, wywoływanie oparzeń i uczuleń skórnych rzekomo powodowanych stosowaniem produktu etc.


Jak wynika z doświadczeń ekspertów BSA wielokrotnie wywoływanie wyżej opisanych zdarzeń ma na celu:

 1. wyłudzenie od Klienta odszkodowania lub otrzymanie zadośćuczynienia lub gratyfikacji w postaci pewnej ilości produktów naszych Klientów,
 2. wywołanie negatywnego wpływu na odbiór marki Klienta często powodowany działaniami
  w warunkach nieuczciwej konkurencji,
 3. spowodowanie negatywnych skutków w postaci usunięcia z obiegu określonej partii towaru Klienta,
 4. zemstę o niesprecyzowanym tle,
 5. wykonanie czynu nieuczciwej konkurencji w innym celu,
 6. rzadziej - wymuszenie okupu.  

Zdaniem BSA, odpowiednim zachowaniem prewencyjnym jest wdrożenie w przedsiębiorstwie polityki bezpieczeństwa po ówczesnym przeprowadzeniu audytu stanu bezpieczeństwa w celu identyfikacji obszarów zagrożeń dla Klienta.

Jednocześnie BSA w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których piszemy wyżej potrafi podjąć odpowiednie kroki w ramach reagowania kryzysowego.

Celem tych czynności prowadzonych np. w ramach śledztwa gospodarczego czy detektywistycznego wywiadu gospodarczego jest wskazanie czy firma padła ofiarą działań o charakterze przestępczym lub nieetycznym. Jeśli tak, wskazujemy na motywy i sposoby działania sprawców oraz gromadzimy materiał dowodowy na potrzeby przyszłych postępowań.

Jednocześnie celami reagowania kryzysowego oraz działań naprawczych są:

 1. minimalizacja skutków finansowych,
 2. minimalizacja skutków wizerunkowych,
 3. minimalizacja skutków w obszarze HR,
 4. ograniczenie lub eliminacja skutków podatkowych,
 5. dobór rozwiązań prawnych,

Działania naprawcze

Nadrzędnym celem działań naprawczych jest sprawne przywrócenie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa przy jednoczesnym wsparciu poprzez prowadzenie działań informacyjnych z wykorzystaniem korzyści płynących z umiejętnego korzystania z PR.

Jednocześnie niezmiernie ważne dla przedsiębiorcy jest wczesne zidentyfikowanie i  zapobieżenie negatywnym następstwom podatkowym, prawnym i wizerunkowym dla firmy.

 

Przy realizacji reagowania kryzysowego i działaniach naprawczych korzystamy m.in.:

 1. z know-how Kliniki Reputacji www.KlinikaReputacji.pl
 2. ze współpracy z naszymi zaufanymi prawnikami, doradcami podatkowymi,
 3. z wypracowanych przez BSA rozwiązań autorskich w zakresie prowadzenia działań śledczych i naprawczych,
 4. z dedykowanej dla realizacji potrzeb Klienta (np. w obszarze HR) opieki psychologicznej i szkoleń psychologicznych,
 5.  z agencji PR-owych.