• Grupa
       BSA

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne są usługami regulowanymi prawnie przez Ustawę o usługach detektywistycznych.

Zgodnie z zapisami ustawowymi:


Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą[?]

  1. w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;
  2. w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,

b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;

3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;

4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;

5) poszukiwanie mienia;

6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Bardzo ważne jest, że ustawodawca przewidział zgodnie z art. 8 ustawy o usługach detektywistycznych następujące uprawnienie detektywa.


Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.


Nasze czynności prowadzimy w ramach:

Obserwacji

Terenowych wywiadów detektywistycznych

Analiz materiałów dowodowych oraz oceny relacji danych uzyskanych od źródeł osobowych,

Rozpytania osób,

Analizy materiału audio i video,

Analizy dokumentacji ze źródeł otwartych,

Białego wywiadu.