Bezpieczny Biznes
Rośnie Szybciej

Lider rozwiązań detektywistycznych
w obrocie gospodarczym

Oferowane usługi

Naszym celem jest dostarczenie klientom najwyższej jakości usług

Nasze zadania realizujemy w oparciu o najwyższej jakości standardy zawodowe oraz wypracowane rozwiązania i narzędzia stanowiące nasze know-how.

Jesteśmy prekursorem detektywistycznego wywiadu gospodarczego w Polsce.

Jako pierwsi wprowadziliśmy innowacyjną metodę pracy, polegającą na połączeniu działań nowoczesnej wywiadowni gospodarczej z rzetelnie prowadzonymi usługami detektywistycznymi.

Kompleksowa ochrona
procesów inwestycyjnych

Blokowaniu inwestycji

Nieuczciwej konkurencji rynkowej

oraz nadużywania pozycji monopolistycznej

Niezasadnym karom umownym
w budownictwie

Dlaczego My

BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze to firma, która posiada ponad 17 letnie doświadczenie w branży usług wywiadu gospodarczego i detektywistyki.

Nasz spółka powstała w 2009 roku w kontynuacji działalności biura detektywistycznego prowadzonego przez detektywa Michała Rapackiego, który od 2003 roku dostarcza swoim Klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym, również w środowisku międzynarodowym.

W praktyce ekspertów BSA dostrzegamy rosnący trend w dokonywaniu różnorodnych form ataku na przedsiębiorców. Skutki tych czynów bywają często bardzo dotkliwe dla naszych Klientów, niekiedy występujące w ich następstwie konsekwencje są dla firmy katastrofalne.

Często notowane formy takich zachowań (niejednokrotnie mające charakter przestępczy) przybierać mogą następujący obraz:

Strategiczny wywiad konkurencyjny jest dedykowany głownie dla Klientów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo związane z rozwojem działalności na nowych rynkach, na terytorium Kraju w szczególności Polski.

Dla swoich Klientów prowadzimy szereg czynności, które w rezultacie prowadzą do sformułowania szczegółowego raportu w zakresie otoczenia biznesowego oraz ryzyk i mocnych stron towarzyszącym przedsięwzięciu.

Prowadzimy dyskretne, kompleksowe śledztwa na zasadach obowiązującego prawa.

Dokonujemy wstępnej analizy i oceny sytuacji, a następnie opracowujemy plan śledztwa, który realizujemy.

Zajmujemy się ochroną marki naszych Klientów, walką z obrotem towarami podrabianymi, fałszowaniem znaków towarowych, naśladownictwem, plagiatem etc.

Komplementarna i funkcjonalna polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa to zbiór reguł oraz procedur, instrukcji, według których organizacja zarządza bezpieczeństwem i chroni pozostające w jej dyspozycji zasoby, w tym osoby, mienie ruchome
i nieruchome, infrastrukturę krytyczną, informacje czy zasoby teleinformatyczne, tajemnicę przedsiębiorstwa, know-how

Prowadzone na świecie i w Polsce badania w zakresie przestępczości gospodarczej, szpiegostwa czy nieuczciwej konkurencji wskazują na tendencję wzrostową tego typu działań, a ich celem jest zabór, kradzież, sabotaż, bądź też inne działania przestępcze ukierunkowane na zdobycie informacji bądź wyeliminowanie z rynku konkurencji.

Usługi detektywistyczne są usługami regulowanymi prawnie przez Ustawę o usługach detektywistycznych.

Zgodnie z zapisami ustawowymi:

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą

Niezdefiniowane nagle występujące sytuacje kryzysowe, na które nie mamy wariantów postępowania, nie jesteśmy bądź nie byliśmy przygotowani – najczęściej wywołują uzasadnione obawy co do szans kontynuowania pracy przedsiębiorstwa.

Nadrzędnym celem zapewnienia właściwego bezpieczeństwa i ochrony w organizacji jest utrzymanie zdolności do reagowania i odtwarzania działania w przypadku wystąpienia zagrożeń, w tym przede wszystkim ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz majątku przed bezprawnymi działaniami.

  • Item #1
  • Item #1
  • Item #1
  • Item #1
  • Item #1
  • Item #1
  • Item #1
  • Item #1

Wyznaczamy trendy w branży agencji detektywistycznych, oferując doradztwo i kompleksowe wsparcie
w zakresie bezpieczeństwa procesów biznesowych. Wnikliwa obserwacja i analiza, współpraca doświadczonego
detektywa oraz specjalistów z danej branży sprawiają, że biuro detektywistyczne BSA jest rzetelnym
i skutecznym partnerem w pracy na rzecz bezpieczeństwa naszych Klientów.

0
Lat działalności na rynku
0
Kluczowych obszarów pracy
0 +
Setki realizacji dla klientów
z całego Świata

Nasi klienci

BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k.
Budynek Spektrum Tower,
ul. Twarda 18 piętro XXI, 00-105 Warszawa

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o usługach detektywistycznych (link : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000556/O/D20170556.pdf) oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z powołanej ustawy jak i z RODO (link https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276) niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 28c. Ustawy o usługach detektywistycznych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ).

© 2013 – 2020 Business Security Agency. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE