• Grupa
     BSA

Wstęp

Prowadzone na świecie i w Polsce badania w zakresie przestępczości gospodarczej, szpiegostwa czy nieuczciwej konkurencji wskazują na tendencję wzrostową tego typu działań, a ich celem jest zabór, kradzież, sabotaż, bądź też inne działania przestępcze ukierunkowane na zdobycie informacji bądź wyeliminowanie z rynku konkurencji.

Proponujemy Państwu usługę Audytu Bezpieczeństwa.


W jej ramach zespół audytowy reprezentowany przez specjalistów z zakresu polityki bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych, zarządzania ciągłością działania, informatycy, prawnicy - dokonuje weryfikacji istniejących systemów bezpieczeństwa i ochrony
w Państwa organizacji.

W ramach usługi Audytu Bezpieczeństwa, sporządzamy raport poaudytowy, na który składa się ocena istniejącego systemu bezpieczeństwa i ochrony organizacji, zawiera w sobie mapowanie zagrożeń oraz zestaw rekomendacji dla podjęcia czynności wymaganych dla realnego i komplementarnego poziomu bezpieczeństwa.

Audyt wstępny

Audyt ów przedstawia ogólną ocenę istniejących w organizacji rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony. Identyfikuje procesy funkcjonujące w organizacji, ich wpływ na otoczenie wewnętrzne, zewnętrzne i możliwość realizacji celów organizacji w sposób  optymalny, pozwalający zachować założony poziom bezpieczeństwa i ochrony.

Mapuje ryzyka i zagrożenia, wewnętrzne i zewnętrzne organizacji, a także weryfikuje przyjęte rozwiązania organizacyjne, analizuje dokumentację wewnętrzną stanowiącą podstawy bezpiecznego funkcjonowania procesowego w organizacji, w tym strukturę organizacyjną i skuteczność przyjętych rozwiązań, także w zakresie obiegu i archiwizacji dokumentów.


Wyznacza obszary aktywności wymagające objęcia ochroną oraz zawiera katalog rekomendacji dla Zarządu organizacji dla przyszłej implementacji i utrzymania komplementarnego, realnego i sprawnie zarządzanego skutecznego systemu bezpieczeństwa i ochrony w organizacji.

Audyt szczegółowy

Audyt szczegółowy, oprócz czynności objętych Audytem Wstępnym, zawiera gruntowną kontrolę procesów i obszarów aktywności organizacji, które uznano za krytyczne, kluczowe z punktu widzenia zachowania interesów organizacji i/lub Klientów oraz jej/ich bezpieczeństwa.


Zakres usługi Audytu Szczegółowego ustalany jest indywidualnie z zarządem organizacji.


Zazwyczaj usługa taka obejmuje następujące obszary aktywności organizacji:

 • Bezpieczeństwo i ochrona osób zarządzających organizacją
 • Bezpieczeństwo i ochrona kluczowych dla organizacji osób funkcyjnych
 • Bezpieczeństwo osobowe, w tym procesy naboru i weryfikacji pracowników
 • Bezpieczeństwo i ochrona kluczowych dla organizacji klientów
 • Bezpieczeństwo i ochrona kluczowych dla organizacji procesów
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona fizyczna i zabezpieczenia techniczna
 • Pełen audyt bezpieczeństwa środowiska struktury informatycznej.

Kontynuacją wykonanego audytu bezpieczeństwa jest zwykle opracowanie i implementacja w przedsiębiorstwie Polityki Bezpieczeństwa