Due Diligence

Lider rozwiązań detektywistycznych
w obrocie gospodarczym

Due Deligence oferowane przez BSA charakteryzuje się prowadzeniem w audytowanym przedsiębiorstwie wielopłaszczyznowego badania i analizy kondycji tego podmiotu pod kątem:

Bezpieczeństwa finansowego,

Reguł panujących w zakresie prawa właściwego dla działalności przedsiębiorstwa oraz reguł prawnych ogólnie obowiązujących,

Reguł panujących w zakresie prawa podatkowego,

Bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i jego zasobów kluczowych,

Oceny wartości materialnych i niematerialnych na potrzeby wyceny przedsiębiorstwa i oceny jego funkcjonalności oraz rzeczywistej działalności,

Reguł związanych z wierzytelnościami (w tym ustalenie wysokości wierzytelności),

Organizacji HR prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi,

Transparentności przepływów finansowych w tym obsługę zadłużenia.

Z usługi tej szczególnie często korzystają Klienci pragnący dokonać zakupu lub przejęcie względnie fuzji przedsiębiorstwa. Polecamy tę usługę także w przypadku badania spółek powiązanych w grupie przedsiębiorstw w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek.

 

Dzięki rozległym kontaktom BSA w trakcie prowadzenia czynności z zakres Due Deligence zawsze staramy się, by w skład zespołu wchodzili audytorzy niezależni, obiektywni i transparentni.

 

Są to eksperci posiadający wiedzę niezbędną do przeprowadzenia audytu w najwyższych standardach, zgodnie z ich wiedzą odpowiadającą profilowi audytowanego przedsiębiorstwa

BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k.
Budynek Spektrum Tower,
ul. Twarda 18 piętro XXI, 00-105 Warszawa

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o usługach detektywistycznych (link : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000556/O/D20170556.pdf) oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z powołanej ustawy jak i z RODO (link https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276) niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 28c. Ustawy o usługach detektywistycznych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ).

© 2013 – 2020 Business Security Agency. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE