Plan ciągłości działania

Lider rozwiązań detektywistycznych
w obrocie gospodarczym

Niezdefiniowane nagle występujące sytuacje kryzysowe, na które nie mamy wariantów postępowania, nie jesteśmy bądź nie byliśmy przygotowani – najczęściej wywołują uzasadnione obawy co do szans kontynuowania pracy przedsiębiorstwa.

Nadrzędnym celem zapewnienia właściwego bezpieczeństwa i ochrony w organizacji jest utrzymanie zdolności do reagowania i odtwarzania działania w przypadku wystąpienia zagrożeń, w tym przede wszystkim ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz majątku przed bezprawnymi działaniami.

To także rozwiązania służące ochronie organizacji przed skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, awarii technicznych czy zdarzeń prawnych, politycznych w otoczeniu organizacji.

W konsekwencji przekłada się to wszystko na ekonomiczną zdolność przetrwania organizacji
w otoczeniu.

BSA świadczy usługę w zakresie organizacji i implementacji komplementarnego systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji  obejmującego:

Zarządzanie ciągłością działania (ang. BCM – Business Continuity Management) to zbiór procedur, instrukcji według których organizacja zarządza działaniami w swojej aktywności, a ich celem jest zapewnienie klientom, dostawcom i regulatorom dostępności krytycznych procesów biznesowych
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Zarządzanie ciągłością działania nie jest procesem realizowanym tylko w czasie wystąpienia nagłego zdarzenia powodującego zachwianie prawidłowego działania przedsiębiorstwa, lecz odnosi się do czynności wykonywanych codziennie. Jego celem jest ograniczanie ryzyka wystąpienia incydentów
i sytuacji awaryjnych oraz utrzymywaniu gotowości do natychmiastowej reakcji, gdyby takowa zaistniała. Zagadnienia te pozostają w ścisłym związku z identyfikacją zagrożeń wewnętrznych, w tym procesowych, oraz zewnętrznych wpływów na organizację definiując ryzyko. Sam proces związany z analizą i oceną mogących zaistnieć ryzyk musi być zarządzany i nadzorowany w celu ustalenia wytycznych związanych z zabezpieczaniem organizacji przed skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych, a przede wszystkim ustalenia scenariuszy i  wytycznych postępowania w sytuacjach nagłych dla zapewniania ciągłości działania organizacji.

Działanie takie jest sensowne tylko w kontekście ustalonych zagrożeń i przeprowadzonej w sposób prawidłowy realnej analizy ryzyka.

BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k.
Budynek Spektrum Tower,
ul. Twarda 18 piętro XXI, 00-105 Warszawa

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o usługach detektywistycznych (link : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000556/O/D20170556.pdf) oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z powołanej ustawy jak i z RODO (link https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276) niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 28c. Ustawy o usługach detektywistycznych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ).

© 2013 – 2020 Business Security Agency. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE