Śledztwa i Audyty Gospodarcze

Lider rozwiązań detektywistycznych
w obrocie gospodarczym

Śledztwa gospodarcze

Prowadzimy dyskretne, kompleksowe śledztwa na zasadach obowiązującego prawa.

Dokonujemy wstępnej analizy i oceny sytuacji, a następnie opracowujemy plan śledztwa, który realizujemy.

Nasze czynności mają na celu:

Wyniki naszych czynności śledczych są gromadzone w formie sprawozdania (raportu), który może stanowić materiał dowodowy w przyszłych postępowaniach sądowych, karnych lub cywilnych.

Licencjonowani detektywi i eksperci prowadzący czynności śledcze są na żądanie organów ścigania lub wniosek stron świadkami w sprawie.

Wyniki naszych czynności śledczych są gromadzone w formie sprawozdania (raportu), który może stanowić materiał dowodowy w przyszłych postępowaniach sądowych, karnych lub cywilnych.

Licencjonowani detektywi i eksperci prowadzący czynności śledcze są na żądanie organów ścigania lub wniosek stron świadkami w sprawie.

Audyty gospodarcze

Audyt Gospodarczy jest usługą nieco zbliżona do usługi Audytu Bezpieczeństwa jednak obejmuje on inny zakres zainteresowań ekspertów BSA.

Przede wszystkim znając metody i formy popełniania przestępstw gospodarczych, tak przez osoby nie będące związane osobowo z firmą Klienta, jak i przez pracowników audytowanego przedsiębiorstwa, badamy:

Raport z Audytu jest analizowany wspólnie z Klientem.

W chwili, kiedy audyt wypadł niekorzystnie proponujemy Klientowi skorzystanie z usługi Audyty Bezpieczeństwa i Polityki Bezpieczeństwa

Materiały dowodowe

Jeśli firma padnie ofiarą przestępstwa gospodarczego, BSA zagwarantuje profesjonalne działania pozwalające na ograniczenie strat, przeciwdziałanie ich dalszemu powstawaniu, wykrycie mechanizmów sprawczych i sprawców, odzyskanie towaru oraz zrekompensowanie strat.

Naszym celem jest także pomoc w prawidłowym przygotowaniu materiałów do wszczęcia procesu karnegoprzeciwko sprawcom nadużyć oraz zebranie dokumentów do postępowania prowadzonego w trybie cywilno-skargowym.

Jeżeli w przypadku pokrzywdzenia przedsiębiorstwa Klienta organy ścigania bagatelizują zdarzenie umarzając postępowanie przygotowawcze, eksperci i detektywi BSA dokonają analizy zebranego materiału procesowego i zdobędą nowe dowody pozwalające na podjęcie i kontynuowanie postępowania.

BSA działa w oparciu o niezbędne zezwolenia: wpis do działalności regulowanej w zakresie działalności detektywistycznej MSWiA i licencje detektywów.

BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k.
Budynek Spektrum Tower,
ul. Twarda 18 piętro XXI, 00-105 Warszawa

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o usługach detektywistycznych (link : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000556/O/D20170556.pdf) oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z powołanej ustawy jak i z RODO (link https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276) niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 28c. Ustawy o usługach detektywistycznych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ).

© 2013 – 2020 Business Security Agency. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE