Detektywistyczny Wywiad Gospodarczy

Lider rozwiązań detektywistycznych
w obrocie gospodarczym

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy w ujęciu detektywistycznym (Detektywistyczny Wywiad Gospodarczy – DWG) to często najskuteczniejsze narzędzie pozwalające podjąć odpowiednie i odpowiedzialne decyzje.

BSA oferuje znacznie bardziej zaawansowaną weryfikację kontrahentów niż inne wywiadownie gospodarcze.

Połączenie pracy detektywa oraz eksperta z danej branży sprawia, że nasza wywiadownia może przedstawić precyzyjną analizę i ocenę ryzyka związanego z podjęciem współpracy z nowym podmiotem.

Współpraca z BSA oznacza zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa w prowadzeniu firmy oraz nawiązywaniu bezpiecznych kontaktów biznesowych.

Tym, co wyróżnia nasz wywiad gospodarczy spośród oferty innych wywiadowni jest fakt, że towarzyszą mu rzetelnie przeprowadzone czynności detektywistyczne.

Odpowiednio prowadzony wywiad gospodarczy ma na celu uchronić Państwa firmę przed stratami spowodowanymi przez nieuczciwych i nierzetelnych kooperantów. Pozwala ?prześwietlić” dotychczasowych i przyszłych kontrahentów i ocenić ryzyko wynikające z zawarcia umowy, poznać przeszłość i rozwój kariery poszczególnych członków zarządu danego przedsiębiorstwa lub pojedynczych osób prywatnych. Nasza wywiadownia gospodarcza weryfikuje przedstawione dokumenty i oświadczenia oraz podany opis przedsiębiorstwa, porównując je ze stanem faktycznym poprzez pracę detektywów w terenie.

Oferujemy usługi detektywistycznego wywiadu gospodarczego, mające na celu przede wszystkim dostarczyć wszechstronny materiał, dzięki któremu poznają Państwo profil swojego przyszłego partnera w sposób pozwalający na odpowiednie kształtowanie stosunku prawnego lub odstąpienie od nawiązania współpracy.

W zakres usług świadczonych przez naszą wywiadownię wchodzą m. in.:

Weryfikacja autentyczności wszelkich dokumentów,

Ocena majątku badanego podmiotu,

Ocena rzetelności w stosunkach handlowych badanego podmiotu

Ustalenie pozycji i opinii rynkowej,

Weryfikacja opinii przedsiębiorstwa pośród innych kontrahentów,

Ocena autentyczności składanych oświadczeń,

Weryfikacja osiągnięć, stażu, przebiegu kariery,

Szczegółowa obserwacja potencjalnego partnera biznesowego

Wywiad strategiczny i konkurencyjny

Strategiczny wywiad konkurencyjny jest dedykowany głownie dla Klientów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo związane z rozwojem działalności na nowych rynkach, na terytorium Kraju
w szczególności Polski.

Dla swoich Klientów prowadzimy szereg czynności, które w rezultacie prowadzą do sformułowania szczegółowego raportu w zakresie otoczenia biznesowego oraz ryzyk i mocnych stron towarzyszącym przedsięwzięciu.

W wyniku naszych działań dostarczamy choćby niezbędne dane do wstępnej oceny stopnia powodzenia planowanej ekspansji.

Informacje przedstawione przez BSA pomagają naszym Klientom skorygować pierwotne założeniabiznesowe oraz dostosować się do panujących warunków rynkowych czy uregulowań prawnych.

 

Co jest przedmiotem oceny i kierunkami naszych badan:

 

BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k.
Budynek Spektrum Tower,
ul. Twarda 18 piętro XXI, 00-105 Warszawa

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o usługach detektywistycznych (link : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000556/O/D20170556.pdf) oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z powołanej ustawy jak i z RODO (link https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276) niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 28c. Ustawy o usługach detektywistycznych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ).

© 2013 – 2020 Business Security Agency. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE