Reagowanie Kryzysowe i Działania Naprawcze

Lider rozwiązań detektywistycznych
w obrocie gospodarczym

Reagowanie Kryzysowe

W praktyce ekspertów BSA dostrzegamy rosnący trend w dokonywaniu różnorodnych form ataku na przedsiębiorców.
Skutki tych czynów bywają często bardzo dotkliwe dla naszych Klientów, niekiedy występujące w ich następstwie konsekwencje są dla firmy katastrofalne.

Jak wynika z doświadczeń ekspertów BSA wielokrotnie wywoływanie wyżej opisanych zdarzeń ma na celu:

 1. wyłudzenie od Klienta odszkodowania lub otrzymanie zadośćuczynienia lub gratyfikacji w postaci pewnej ilości produktów naszych Klientów,
 2. wywołanie negatywnego wpływu na odbiór marki Klienta często powodowany działaniami
  w warunkach nieuczciwej konkurencji,
 3. spowodowanie negatywnych skutków w postaci usunięcia z obiegu określonej partii towaru Klienta,
 4. zemstę o niesprecyzowanym tle,
 5. wykonanie czynu nieuczciwej konkurencji w innym celu,
 6. rzadziej – wymuszenie okupu.  

Często notowane formy takich zachowań (niejednokrotnie mające charakter przestępczy) przybierać mogą następujący obraz:

 1. Popełnienie przestępstwa na szkodę firmy mającego istotny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa.
 2. Anomia pracownicza będąca w następstwie powodem strat finansowych lub wizerunkowych, a także powodująca konsekwencje w obszarze HR.
 3. Mobbing pracowniczy wpływający na wizerunek firmy oraz negatywne reakcje w obszarze HR.
 4. Zdarzenia losowe z udziałem kluczowych dla organizacji osób (wypadki, nieplanowane długie przerwy w podróżach, niemożność stawiennictwa w pracy) .
 5. Zdarzenia losowe wewnątrz przedsiębiorstwa mające wpływ na funkcjonowanie organizacji, w tym wizerunek przedsiębiorstwa oraz przyszłe roszczenia odszkodowawcze (wypadki przy pracy, szkody majątkowe np. pożary, skutki klęsk żywiołowych lub przerw w dostawie mediów etc.)

Prócz wyżej wymienionych, bardzo częstą i charakterystyczną, a przy tym groźną w skutkach formą ataku na przedsiębiorstwo, jest chęć spowodowania uszczerbku dla dobrego imienia (marki) firmy z towarzyszącymi jednocześnie temu zjawisku próbami dokonania przestępstwa na szkodę firmy naszego Klienta:

Dla przykładu podajmy: 


Zdaniem BSA, odpowiednim zachowaniem prewencyjnym jest wdrożenie w przedsiębiorstwie polityki bezpieczeństwa po ówczesnym przeprowadzeniu audytu stanu bezpieczeństwa w celu identyfikacji obszarów zagrożeń dla Klienta.

Jednocześnie BSA w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których piszemy wyżej potrafi podjąć odpowiednie kroki w ramach reagowania kryzysowego.

Celem tych czynności prowadzonych np. w ramach śledztwa gospodarczego czy detektywistycznego wywiadu gospodarczego jest wskazanie czy firma padła ofiarą działań o charakterze przestępczym lub nieetycznym. Jeśli tak, wskazujemy na motywy i sposoby działania sprawców oraz gromadzimy materiał dowodowy na potrzeby przyszłych postępowań.

Jednocześnie celami reagowania kryzysowego oraz działań naprawczych są:

Działania naprawcze

Nadrzędnym celem działań naprawczych jest sprawne przywrócenie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa przy jednoczesnym wsparciu poprzez prowadzenie działań informacyjnych z wykorzystaniem korzyści płynących z umiejętnego korzystania z PR.

Jednocześnie niezmiernie ważne dla przedsiębiorcy jest wczesne zidentyfikowanie i  zapobieżenie negatywnym następstwom podatkowym, prawnym i wizerunkowym dla firmy.

Przy realizacji reagowania kryzysowego i działaniach naprawczych korzystamy m.in.:

BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k.
Budynek Spektrum Tower,
ul. Twarda 18 piętro XXI, 00-105 Warszawa

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o usługach detektywistycznych (link : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000556/O/D20170556.pdf) oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z powołanej ustawy jak i z RODO (link https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276) niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 28c. Ustawy o usługach detektywistycznych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ).

© 2013 – 2020 Business Security Agency. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE