Audyt stanu bezpieczeństwa

Lider rozwiązań detektywistycznych
w obrocie gospodarczym

Prowadzone na świecie i w Polsce badania w zakresie przestępczości gospodarczej, szpiegostwa czy nieuczciwej konkurencji wskazują na tendencję wzrostową tego typu działań, a ich celem jest zabór, kradzież, sabotaż, bądź też inne działania przestępcze ukierunkowane na zdobycie informacji bądź wyeliminowanie z rynku konkurencji.

Proponujemy Państwu usługę Audytu Bezpieczeństwa.

W jej ramach zespół audytowy reprezentowany przez specjalistów z zakresu polityki bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych, zarządzania ciągłością działania, informatycy, prawnicy – dokonuje weryfikacji istniejących systemów bezpieczeństwa i ochrony
w Państwa organizacji.

W ramach usługi Audytu Bezpieczeństwa, sporządzamy raport poaudytowy, na który składa się ocena istniejącego systemu bezpieczeństwa i ochrony organizacji, zawiera w sobie mapowanie zagrożeń oraz zestaw rekomendacji dla podjęcia czynności wymaganych dla realnego i komplementarnego poziomu bezpieczeństwa.

Audyt wstępny

Audyt ów przedstawia ogólną ocenę istniejących w organizacji rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony. Identyfikuje procesy funkcjonujące w organizacji, ich wpływ na otoczenie wewnętrzne, zewnętrzne i możliwość realizacji celów organizacji w sposób  optymalny, pozwalający zachować założony poziom bezpieczeństwa i ochrony.

Mapuje ryzyka i zagrożenia, wewnętrzne i zewnętrzne organizacji, a także weryfikuje przyjęte rozwiązania organizacyjne, analizuje dokumentację wewnętrzną stanowiącą podstawy bezpiecznego funkcjonowania procesowego w organizacji, w tym strukturę organizacyjną i skuteczność przyjętych rozwiązań, także w zakresie obiegu i archiwizacji dokumentów.

Wyznacza obszary aktywności wymagające objęcia ochroną oraz zawiera katalog rekomendacji dla Zarządu organizacji dla przyszłej implementacji i utrzymania komplementarnego, realnego i sprawnie zarządzanego skutecznego systemu bezpieczeństwa i ochrony w organizacji.

Audyt szczegółowy

Audyt szczegółowy, oprócz czynności objętych Audytem Wstępnym, zawiera gruntowną kontrolę procesów i obszarów aktywności organizacji, które uznano za krytyczne, kluczowe z punktu widzenia zachowania interesów organizacji i/lub Klientów oraz jej/ich bezpieczeństwa.

Zakres usługi Audytu Szczegółowego ustalany jest indywidualnie z zarządem organizacji.

Zazwyczaj usługa taka obejmuje następujące obszary aktywności organizacji:

Kontynuacją wykonanego audytu bezpieczeństwa jest zwykle opracowanie i implementacja w przedsiębiorstwie Polityki Bezpieczeństwa

 

BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k.
Budynek Spektrum Tower,
ul. Twarda 18 piętro XXI, 00-105 Warszawa

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o usługach detektywistycznych (link : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000556/O/D20170556.pdf) oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z powołanej ustawy jak i z RODO (link https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276) niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 28c. Ustawy o usługach detektywistycznych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ).

© 2013 – 2020 Business Security Agency. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE